تانن؛بهبود عملکرد دستگاه گوارش طیور

مقدمه تانن های گیاهی،ترکیبات پلی فنولی محلول در آب با وزن های مولکولی متفاوت هستند که به وفور در طبیعت یافت می شوند و توانایی رسوب پروتئین ها را دارند....

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب