اهمیت تقویت سیستم ایمنی برای نجات صنعت طیور

امروزه شاهد بیماری های عفونی در صنعت طیور هستیم که میتوانند بر سیستم ایمنی تاثیر گذاشته و پرنده را به سمت مرگ سوق دهد.در این راستا استفاده از واکسن ها...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب