گزارش شورای طیور بریتانیا در سال 2023؛مصرف آنتی بیوتیک رو به کاهش است.

شورای طیور بریتانیا گزارش نظارت بر آنتی بیوتیک 2023 خود را در ابتدای سپتامبر منتشر کرد و جزئیات عملکرد صنعت را از زمان تأسیس Stewardship در سال 2011 به عنوان...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب